A.M.P.A.

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Llar d’Infants Les Bombolles de Verges. Aquesta entitat, sense ànim de lucre, està reconeguda legalment, i el seu principal objectiu és ajudar al bon funcionament de la llar, tot col·laborant i participant en les activitats del centre. Així, volem participar activament en l’educació dels nostres fills i filles, vetllant pel seu creixement i desenvolupament, sempre de comú acord amb l’equip educatiu de l’escola.

L’AMPA la formem TOTES les mares i TOTS els pares dels alumnes que es fan socis de la mateixa.
Tanmateix, perquè l’AMPA pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes, aquesta delega en la Junta Directiva (escollida per i entre tots els membres associats de l’entitat) les seves funcions amb plenitud de facultats.

 • Coordinar activitats complementàries en l’horari lectiu (aquest curs Musinfant).
 • Col·laborar i/o preparar les festes del curs: castanyada, Nadal, carnestoltes, Sant Jordi, festa final de curs, etc. Aportant recursos humans per a la preparació i l’esmorzar o berenar que correspongui en cada cas.
 • Contribuir en l’adquisició de material que necessiti la llar per les aules i el pati.
 • Mantenir contacte periòdic amb la direcció de l’escola.
 • Mantenir contacte amb l’ajuntament, AMPAs d’altres escoles, associacions i entitats vinculades al món educatiu, etc.
 • Participar en el consell escolar (per mitjà d’un delegat), i per tant té veu i vot en la presa de decisions d’aspectes importants del funcionament de la llar. (aquest curs es crearà l’òrgan i es faran eleccions per escollir-ne els seus membres).

Aquestes tasques es duen a terme amb la voluntat desinteressada per part de totes les mares i tots els pares que formen part de l’AMPA.

La Junta Directiva, és un grup obert de socis voluntaris que té encomanades les tasques següents:

 • Executa les decisions preses en l’assemblea de l’AMPA
 • Vetlla pel compliment de les propostes que sorgeixen de l’AMPA, així com dels seus estatuts
 • Dóna suport i fa el seguiment de les activitats proposades per l’AMPA
 • Administra el finançament i recursos de l’AMPA

Ens reunim periòdicament per coordinar, preparar i millorar els aspectes relatius a la llar. Les reunions són obertes a totes les mares i tots els pares que hi vulguin participar!
Us animen perquè col·laboreu activament en l’organització de les activitats, tant sigui amb la vostra presència i suport, com esdevenint membres de la Junta Directiva.

Podeu contactar-nos a través de:

 • Whatsapp: Grup de famílies de la Llar d’Infants “Famílies Bombolles Verges”.
 • A través del telèfon: 627430612 Cristina Bellapart (Mare Mei Coll) n’és la Presidenta aquest curs.
 • Personalment

Una AMPA necessita comptar amb un pressupost mínim ja que la realització de les activitats comporta unes despeses econòmiques, si el que volem és una llar d’infants de qualitat cal que TOTES i TOTS contribuïm en pagar la quota de l’AMPA.

L’import de la quota és variable depenent de la incorporació del vostre fill o filla a la llar.

Incorporació al curs Quota per família
de setembre a desembre 15 €
de gener a març 10 €
d’abril a juny 5 €

Us preguem que satisfeu la quota el més aviat possible fent l’ingrés al compte de l’AMPA:

ES94 2100 8114 1321 0022 9010 (“La Caixa”)
especificant en el concepte NOM I COGNOMS del nen/a